Mulderslaan 24

3905 GC Veenendaal

Tel.: 0318 - 51 58 10

A- A A+

Tarieven

Wat wordt uit de basisverzekering vergoed?

1. Indien uw aandoening voorkomt op de landelijke lijst chronische aandoeningen worden de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering, maar uit de aanvullende verzekering vergoed.
Alle behandelingen vanaf de 21e behandeling wordt uit de basisverzekering vergoed. Info chronische aandoeningen .

2. Bij kinderen tot 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering het volgende vergoed:

- Maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering).
- Aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst worden vanaf de 21e behandeling volledig vanuit de basisverzekering vergoed.

 

Wat wordt uit de aanvullende verzekering vergoed?

Ook in 2018 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

1. Indien uw aandoening voorkomt op de landelijke lijst chronische aandoeningen worden de eerste (aantal is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering) behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed.

2. Indien uw aandoening niet voorkomt op de landelijke lijst chronische aandoeningen worden minimaal 6 tot onbeperkt door de zorgverzekeraar vergoed (afhankelijk van welke aanvullende verzekering en welke zorgverekeraar).

Zo vergoed Menzis fysiotherapie in 2018 als volgt:
- Extra verzorgd 1; 9 behandelingen fysiotherapie
- Extra verzorgd 2; 18 behandelingen fysiotherapie
- Extra verzorgd 3 ; 32 behandelingen fysiotherapie

 

Tarieven 2018
Indien uw zorgverzekeraar fysiotherapie niet vergoed

Indien de fysiotherapeutische behandelingen niet door uw zorgverzekering vergoed worden zijn de tarieven per zitting, per patiënt :

1. Reguliere zitting fysiotherapie in de praktijk € 29,50
2. Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 40,00
3. Reguliere zitting manuele therapie in de praktijk € 37,50
4. Screening € 10,00
5. Intake na screening of verwijzing € 37,50

 

Met welke zorgverzekeraars hebben we overeenkomsten afgesloten?

Aangezien wij in 2018 met alle zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, kunnen wij de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraars indienen.

U kunt dit in veel gevallen kontroleren via de website van uw zorgverzekeraar.

 

Betalingsvoorwaarden, niet nagekomen afspraken enz.

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeute. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger overhandigd.

Niet nagekomen afspraken
- Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden.
- Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeute zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

Declaraties
De declaraties van de fysiotherapeute voor honoraria, kosten, vergoedingen, en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

Verzuim
Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeute gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeute gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derde daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-. Alles exclusief omzetbelasting.